Ostatnia aktualizacja strony: 22.11.2022, 11:21

Deklaracja dostępności

Poniedziałek, 23 września 2019

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole Nr 10 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiego Przedszkola Nr 10.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Nowak, przedszkole@mp10.legnica.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 72 433 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, ok 10m chodnika, trzy stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Za drzwiami znajduje się hol wewnątrz którego są drzwi wyznaczające strefę kontroli (domofon). Budynek dostepny jest w godzinach urzędowania Miejskiego Przedszkola nr 10 w Legnicy.
 2. Korytarze, schody znajdujące się w w obiekcie są ogólno dostępne, nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku. Budynek jest dwukondygnacyjny, aby przemieścić się pomiędzy kondygnacjami należy pokonać schody. W budynku nie ma windy, ani schodołazu.
 3. Brak dostosowania w/w obiektów wyraża się w ich braku w wyposażeniu w windy, pochylnie, platformy przyścienne, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.
 4. W odległości 5m od budynku, znajduje się parking miejski. W odległości ok 50m znajduje się kolejny parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest wjechanie na teren przedszkola.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Metadane

Data publikacji : 23.09.2019
Data modyfikacji : 07.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 10
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Jolanta Nowak
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Nowak
©-2023 Miejskie Przedszkole Nr 10. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL